Gratis verzending vanaf €49

Binnen 1-5 werkdagen al in huis

Gratis verzending vanaf €49

Binnen 1-5 werkdagen al in huis

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 14-08-2022

Artikel 1         Definities

 1. Moono Bracelats, gevestigd te Bakel, KvK-nummer: 88510174 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Verkoper en koper tezamen worden aangeduid als partijen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de tussen partijen gesloten koopovereenkomst.
 5. Onder schriftelijk wordt verstaan per post, per e-mail of per chat via de website van verkoper.
 6. Onder bestellen wordt verstaan het bestellen van door verkoper aangeboden producten via de website of e-mail van verkoper.
 7. Onder orderbevestiging wordt verstaan het bericht (via e-mail/website/chat) dat verkoper aan koper stuurt met de aanvaarding van de bestelling.
 8. Onder bedenktijd wordt verstaan de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, welke veertien (14) dagen bedraagt.
 9. Onder een consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (artikelen 6:236 en 6:237 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3        Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie over producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) op de Website te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van Producten hebben echter geen invloed op reeds door de verkoper geaccepteerde bestellingen.

 

Artikel 4         De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de (financiële) markt en waar verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de verkoper dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Als een typefout van toepassing is, kan verkoper de prijs van de producten eenzijdig met terugwerkende kracht ontbinden. De verkoper informeert alsdan de koper. Zowel verkoper als koper kunnen de overeenkomst alsdan ontbinden. Ingeval van ontbinding zal verkoper het aankoopbedrag terstond aan de koper terugbetalen.

 

Artikel 5         De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde in lid 8 van deze overeenkomst.
 2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt verkoper voor een veilige web-omgeving. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Om een bestelling te plaatsen, selecteert koper de producten op de website, plaatst koper de producten in het winkelwagentje, selecteert koper de verzendmethode en betaalt koper voor de producten.
 4. De verkoper bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de bestelling niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de aanvaarding herroepen.
 5. Bestellingen en het tot stand komen van de overeenkomst zijn afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door verkoper. Verkoper kan op elk moment en naar eigen goeddunken weigeren een bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin:
  1. de koper heeft onjuiste informatie verstrekt;
  2. de website bevat een fout met betrekking tot de aangeboden producten die door koper zijn besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de producten);
  • de producten die koper heeft besteld, zijn niet langer beschikbaar via de website;
  • de verkoper vermoedt dat de koper jonger is dan 18 jaar.

6. Verkoper is niet aansprakelijk richting koper of een derde partij voor het terugtrekken van producten van de website, het verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud van de website, het weigeren om een bestelling te verwerken of het opschorten van een transactie nadat deze is afgehandeld.

7. Als verkoper uw bestelling niet heeft geaccepteerd of niet kan verwerken, zal verkoper zo snel mogelijk per e-mail contact met koper opnemen. Als verkoper de bestelling van koper niet kan accepteren of verwerken omdat de producten niet langer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en/of andere informatie over de producten waarvoor de bestelling is geplaatst, zal verkoper koper hiervan per e-mail op de hoogte stellen. In dat geval zal verkoper de bestelling van die producten annuleren, en een eventuele overeenkomst dus ontbinden, en het bedrag dat koper voor die producten heeft betaald, terugbetalen.

8. Nadat koper een bestelling heeft geplaatst, ontvangt koper een automatische e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw bestelling. Op het moment van verzending van de producten ontvangt koper van verkoper een orderbevestiging met de mededeling dat de bestelde producten zijn verzonden. Op dat moment komt de overeenkomst tot stand.

9. Bestellingen kunnen op elk moment door koper worden geannuleerd voordat de overeenkomst tot stand is gekomen. Als koper de bestelling wil annuleren, kan contact met verkoper worden opgenomen via het contactformulier op de website of per e-mail naar contact@moonobracelets.com, onder vermelding van het bestelnummer.

10. Verkoper accepteert geen annuleringen die op een andere manier dan hierboven vermeld zijn gedaan. Zodra de bestelling is geaccepteerd, kan een koper zin herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure zoals omschreven onder artikel 7 van deze algemene voorwaarden en het retourbeleid zoals opgenomen op de website van de verkoper.

11. Verkoper levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over producten die op de website wordt weergegeven, altijd correct is. Wanneer koper een bestelling plaatst, is het echter mogelijk dat bepaalde producten niet op voorraad zijn.

12. Als verkoper niet in staat is om u de bestelde producten binnen 14 dagen na de datum van uw bestelling te leveren, zal verkoper de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de producten in de geannuleerde bestelling terugbetalen.

 

Artikel 6         Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van faillissement, beslag of aanvraag van surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 6. Als de koper met een creditcard of pinpas betaalt, moet koper de kaartgegevens opgeven wanneer koper een bestelling plaatst. De creditcard of betaalpas wordt gedebiteerd voor de totale waarde van de bestelling van koper op het moment dat de bestelling door koer wordt geplaatst. Verkoper zal een bestelling niet accepteren of de bestelling aan koper leveren totdat de creditcard- of debet kaart uitgever de betaling van de bestelde producten heeft geautoriseerd. Als de uitgever weigert de betaling goed te keuren, is verkoper niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de bestelde producten.
 7. Betaling vindt plaats met behulp van een van de volgende methodes die koper kiest tijdens het proces van bestellen en betalen: Visa, Master Card, iDeal, PayPal of Klarna. Afhankelijk van de betalingsmethode die koper gebruikt, vindt de betaling in één (iDeal, PayPal) of twee stappen (creditcards) plaats.

 

Artikel 7         Herroepingsrecht en retourvoorwaarden

 1. Een koper die wordt beschouwd als een consument, heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen (bedenktijd) de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Genoemde termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Het retourbeleid is op de website van de verkoper opgenomen. Het vormt een onderdeel van deze algemene voorwaarden en is (tevens) als zodanig na artikel 17 van deze algemene voorwaarden opgenomen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt.
 3. De consument kan een retourformulier van verkoper gebruiken dat op de website van de verkoper te downloaden is. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan verkoper per e-mail ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8         Onderzoek en reclames (klachten)

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijk termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten moeten binnen twee maanden na de dag van levering van de goederen door koper schriftelijk bij de verkoper worden ingediend.
 3. De reclame/klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs en de betaalde koopprijs per ommegaande terug te betalen.
 5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwijking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 6. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 7. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 9       Levering en risico

 1. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Als de producten worden bezorgd, is verkoper gerechtigd aan koper eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 3. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt een levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 4. Een door verkoper opgegeven termijn van levering is indicatief. Dit is nimmer een fatale termijn.
 5. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit expliciet anders schriftelijk zijn overeengekomen of dit vanwege de aard van het product niet mogelijk is. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 6. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 10   Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 1. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet dor koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, terrorisme, energiestoring, staking, natuurramp, brand, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 2. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen richting verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te wijten is.
 3. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen richting koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de in de vorige zin bedoelde situatie 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 11       Eigendomsvoorbehoud, opschorting

 1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle producten die verkoper in het kader van de overeenkomst aan koper ter beschikking stelt, zulks tot het moment waarop alle door koper aan verkoper verschuldigde bedrag/bedragen volledig en deugdelijk is/zijn voldaan.
 2. Door verkoper geleverde producten die ingevolge het eerste lid van dit onder artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door koper niet worden vervreemd, in de meest ruime zin van het woord, en/of worden bezwaard, op welke wijze dan ook.
 3. Verkoper heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen als en voor zover koper in gebreke blijft richting verkoper, dan wel naar het oordeel van verkoper in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 4. Als de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dat geval zeker niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 

Artikel 12       Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verkoper aan de koper is gefactureerd in verband met de door koper geplaatste bestelling.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper.
 3. Verkoper sluit zich uit voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de producten. De producten zijn niet geschikt voor kinderen tot 8 jaar en moeten ten alle tijden onder toezicht gedragen worden. Verkoper sluit alle aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit (allergische) reacties op producten en alles wat hieruit kan voortvloeien.

 

Artikel 13      Garanties

 1. Als in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het volgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt en geschikt is voor het gebruik waarvoor het bedoeld is. Deze garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering.
 2. De garantie geldt niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of hebben gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld is.

 

 Artikel 14     Intellectueel eigendom

Verkoper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, in de meest brede zin van het woord, op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc., tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 15       Wijziging algemene voorwaarden

 1. Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden, inclusief bijlage (retourbeleid) aan te vullen of te wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal verkoper zoveel mogelijk vooraf met de koper bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 16       Cadeaubonnen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door verkoper uitgegeven cadeaubonnen, in welke verschijningsvorm dan ook.
 2. Aan een door verkoper uitgegeven cadeaukaart is een saldo gekoppeld tussen de 5 euro en _____ euro. De waarde van de cadeaubon is opgeslagen in de administratie van verkoper. De cadeaubon is te bestellen in de webshop door het gewenste bedrag aan te klikken. Er wordt geen rente vergoed over het saldo.
 3. Een cadeaubon is voorzien van een unieke codecombinatie. De koper dient deze gegevens zorgvuldig te bewaren.
 4. Cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld voor aankopen in de webshop van verkoper. Er kan maximaal één cadeaubon worden gebruikt bij een onlinebestelling/aankoop.
 5. Een overgebleven tegoed blijft behouden en kan worden gebruikt tot het moment dat de cadeaubon haar gelding verliest. De cadeaubon of de restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
 6. In geval van het vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik kan verkoper het gebruik van één of meerdere cadeaubonnen voor onbepaalde tijd opschorten en/of het gebruik van cadeaubonnen permanent ontzeggen.
 7. Verkoper behoudt zich het recht voor cadeaubonnen te blokkeren in geval van het overschrijden van een betalingstermijn.
 8. Op verzoek dient de houder van de cadeaubon de originele email aan verkoper te verstrekken om de juistheid te laten verifiëren.
 9. Verkoper kan op elk moment het aanbod van cadeaubonnen aanpassen.
 10. Een vermindering van het aanbod van producten door verkoper op de website is geen geldige reden voor het annuleren van een bestelling van een cadeaubon of grond voor restitutie na de herroepingstermijn.
 11. Het saldo en de vervaldatum van cadeaubonnen kunnen via verkoper worden geraadpleegd.
 12. Een cadeaubon is twee jaar geldig na sluiten van de overeenkomst. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaubon.
 13. Het gebruik van cadeaubonnen van verkoper voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan, tenzij verkoper hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 14. In geval van overmacht kan verkoper het inwisselen van cadeaubonnen voor onbepaalde tijd opschorten.

 

Artikel 17       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waarin de onderneming van verkoper gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 

 

Bijlage: Retourbeleid (artikel 7.1 algemene voorwaarden):

 

 1. Verzenden

Bij een bestellingen vanaf €49,- ontvangt u gratis verzending. Bij bestellingen van €0,- tot €49,- betaalt u €4,95 verzendkosten. Binnen 1-5 werkdagen ontvangt u uw bestelling.

 

 1. Retourneren

U kunt uw bestelling retourneren mits het aan onze retourvoorwaarden voldoet. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te retourneren.

Alleen ongedragen producten kunnen worden geretourneerd met uitzondering van een defect product. Indien u gebruik maakt van herroepingsrecht, zal de bestelling met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk, in de originele staat aan Moono Bracelets geretourneerd worden. Schrijf een e-mail naar contact@moonobracelets.com met het ordernummer.

 

Verpak en verzend uw order met retourformulier naar:

 

Moono Bracelets

Nieuwe uitleg 3

5761 EB Bakel

 

Bij ontvangst van de retournering wordt binnen 14 werkdagen uw orderbedrag exclusief verzendkosten teruggestort. De verzendkosten worden wél retour gestort wanneer u een defect product heeft ontvangen. De kosten van de retournering zijn voor eigen rekening.

 

U kunt onderaan de webpagina het retourformulier downloaden. Deze kunt u zowel online, als offline invullen en samen met het product retour sturen.

 

 1. Garantie

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze sieraden. Wij doen logischerwijze ons best om uw order in topconditie bij uw adres aan te leveren. Het kan gebeuren dat er een order tijdens transport kapotgaat of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. U bent verplicht om binnen de twee maanden na de ontvangst van uw order het gebrek te melden bij Moono Bracelets conform de in de algemene voorwaarden opgenomen procedure. Indien het gebrek binnen de garantie valt dan dragen wij kosteloos zorg voor de reparatie of vervanging van uw order. Indien de klacht gegrond is en de overeenkomt wordt ontbonden, zullen de volledige kosten retour gestort.

 

 1. Klachten

Er is een mogelijkheid dat er iets niet zoals gepland gaat. U kunt klachten kenbaar bij ons maken door te mailen naar contact@moonobracelets.com. Wij nemen binnen 1-5 werkdagen contact met u op.

 

Bijlage: Retourbeleid (artikel 8.1 algemene voorwaarden):

 

 1. Verzenden

Bij een bestellingen vanaf €49,- ontvangt u gratis verzending. Bij bestellingen van €0,- tot €49,- betaalt u €4,95 verzendkosten. Binnen 1-5 werkdagen ontvangt u uw bestelling.

 

 1. Retourneren

U kunt uw bestelling retourneren mits het aan onze retourvoorwaarden voldoet. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te retourneren.

Alleen ongedragen producten kunnen worden geretourneerd met uitzondering van een defect product. Indien u gebruik maakt van herroepingsrecht, zal de bestelling met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk, in de originele staat aan Moono Bracelets geretourneerd worden. Schrijf een e-mail naar contact@moonobracelets.com met het ordernummer.

 

Verpak en verzend uw order met retourformulier naar:

 

Moono Bracelets
Nieuwe uitleg 3
5761 EB Bakel

Bij ontvangst van de retournering wordt binnen 14 werkdagen uw orderbedrag exclusief verzendkosten teruggestort. De verzendkosten worden wél retour gestort wanneer u een defect product heeft ontvangen. De kosten van de retournering zijn voor eigen rekening.

U kunt hier het retourformulier downloaden. Deze kunt u zowel online, als offline invullen en samen met het product retour sturen.

 

 1. Garantie

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze sieraden. Wij doen logischerwijze ons best om uw order in topconditie bij uw adres aan te leveren. Het kan gebeuren dat er een order tijdens transport kapotgaat of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. U bent verplicht om binnen de twee maanden na de ontvangst van uw order het gebrek te melden bij Moono Bracelets conform de in de algemene voorwaarden opgenomen procedure. Indien het gebrek binnen de garantie valt dan dragen wij kosteloos zorg voor de reparatie of vervanging van uw order. Indien de klacht gegrond is en de overeenkomt wordt ontbonden, zullen de volledige kosten retour gestort.

 

 1. Klachten

Er is een mogelijkheid dat er iets niet zoals gepland gaat. U kunt klachten kenbaar bij ons maken door te mailen naar contact@moonobracelets.com. Wij nemen binnen 1-5 werkdagen contact met u op.

Vragen naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden?

Vragen of onduidelijkheden naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden? Neem contact met ons op door te mailen naar contact@moonobracelets.com of door het contactformulier in te vullen.